logo Omnioffice

Promocje i aktualności

Usługa „hot-desk” dla Klientów Usługi Biura Wirtualnego OmniOffice

Regulamin Usługi „hot-desk”
dla Klientów Usługi Biura Wirtualnego OmniOffice
1. Usługa „hot-desk” dostępna jest wyłącznie w biurze OmniOffice w budynku „Grzybowska
Park” pod adresem Grzybowska 5a, 00-132 Warszawa.
2. Z usługi „hot-desk” korzystać mogą wszyscy Klienci OmniOffice posiadający aktywną umowę
usługi biura wirtualnego (niezależnie od tego, której lokalizacji OmniOffice dotyczy ta umowa).
3. Opłata za korzystanie z Usługi „hot-desk” określona jest w aktualnym Cenniku usług
dodatkowych OmniOffice i doliczana jest do faktury za korzystanie z usługi biura wirtualnego.
4. Usługa „hot-desk” obejmuje następujące elementy:
a) jednoosobowe stanowisko biurowe (biurko, fotel, kontenerek) w gabinecie
wielostanowiskowym,
b) możliwość korzystania z łącza internetowego,
c) dostęp do wyposażonego aneksu kuchennego z kawą, herbatą oraz wodą źródlaną,
5. Usługa „hot-desk” realizowana jest w dowolnym gabinecie wskazanym przez OmniOffice, bez
przypisywania Klientowi na stałe konkretnego stanowiska biurowego.
6. Korzystanie z usługi „hot-desk” możliwe jest wyłącznie w godzinach funkcjonowania recepcji,
tj. w dni robocze, zazwyczaj w godzinach od 9-17 (z opcją skrócenia godzin w okresach
świątecznych i okołoświątecznych), przy czym w szczególnych sytuacjach (np. usuwanie awarii,
prace remontowe, zmiana gabinetu przeznaczonego dla Usługi „hot-desk”) OmniOffice może
czasowo ograniczyć możliwość korzystania z Usługi „hot-desk”.
7. Usługa „hot-desk” uruchamiana jest poprzez przesłanie do OmniOffice mailowego zamówienia
określającego oczekiwany przez Klienta okres korzystania z Usługi „hot-desk” i staje się
aktywna po mailowym potwierdzeniu przez OmniOffice jej uruchomienia. Przesłanie
zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu.
8. OmniOffice zastrzega, że ze względu na ograniczoną dostępność stanowisk biurowych
OmniOffice może zaproponować Klientowi inny niż oczekiwany przez Klienta okres korzystania
z Usługi „hot-desk” lub odmówić uruchomienia Usługi „hot-desk”.
9. Korzystanie z Usługi „hot-desk” odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:
a) każdorazowe skorzystanie z Usługi „hot-desk” wymaga osobistej, telefonicznej lub
mailowej rezerwacji stanowiska biurowego zgłaszanej w recepcji w dniu roboczym
poprzedzającym dzień korzystania z Usługi „hot-desk”,
b) rezerwacja jest skuteczna po potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji przez recepcję,
c) w przypadku braku dostępności wolnych stanowisk biurowych w danym dniu, OmniOffice
zastrzega możliwości niezaakceptowania rezerwacji na ten dzień.
10. Klient zobowiązany jest stosować się do następujących zasad Usługi „hot-desk”:
a) Klient zobowiązany jest stosować się do Regulaminu Budynku oraz Regulaminów
OmniOffice (dostępne w recepcji) oraz korzystać z Usługi „hot-desk” w sposób
niezakłócający korzystania ze stanowisk biurowych przez innych użytkowników Usługi
„hot-desk” oraz użytkowników powierzchni biurowej OmniOffice,
b) stanowisko biurowe może być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności
biurowej związanej z przedmiotem działalności Klienta,
c) ze stanowiska biurowego korzystać może wyłącznie Klient lub pracownik Klienta (nie jest
dopuszczalne udostępnianie stanowiska biurowego jakiejkolwiek innej osobie,
d) stanowisko biurowe jest jednoosobowe i nie może być wykorzystywane w celu odbywania
spotkań (w tym celu Klient może za dodatkową opłatą skorzystać z sal konferencyjnych),
e) Klient nie jest uprawniony do pozostawienia na stanowisku pracy jakichkolwiek
przedmiotów, nawet jeśli dokonał rezerwacji stanowiska biurowego na kolejny dzień
(OmniOffice nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione przedmioty).
11. W przypadku naruszenia przez Klienta zasad korzystania z Usługi „hot-desk” lub naruszenia
przez Klienta innych postanowień Regulaminu, OmniOffice może zawiesić lub anulować
możliwość korzystania z Usługi „hot-desk”.
12. W przypadku uszkodzenia stanowiska biurowego lub wyrządzenia przez Klienta jakichkolwiek
innych szkód w pomieszczenia OmniOffice lub Budynku, Klient zobowiązany będzie do
naprawienia tych szkód (OmniOffice zastrzega możliwości rozliczenia szkód również poprzez
zmniejszenie ilości dni korzystania z Usługi „hot-desk”).
13. Wszelkie zastrzeżenia Klienta dotyczące Usługi „hot-desk” powinny być zgłaszane przez Klienta
do recepcji w dniu wystąpienia okoliczności uzasadniających te zastrzeżenia, pod rygorem
utraty prawa zgłaszania zastrzeżeń w późniejszym terminie.
14. OmniOffice zastrzega możliwość anulowania Usługi „hot-desk” za zwrotem niewykorzystanej
opłaty, jak również całkowitego wycofania Usługi „hot-desk” z oferty OmniOffice.
15. OmniOffice zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz zmiany stawki
opłaty za Usługę „hot-desk”.
16. W przypadku zakończenia umowy usługi biura wirtualnego Klient traci uprawnienia do
korzystania z Usługi „hot-desk”
17. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia
umowy usługi biura wirtualnego łączącej Klienta z OmniOffice.

W ofercie OmniOffice znajdziesz profesjonalne, gotowe rozwiązania

Wypełnij krótki formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z tobą, gdy tylko będzie to możliwe.

Zapisz się do newslettera
Adres mail
Wyślij
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram